W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Y5 spółka z o.o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ulicy Królewieckiej 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506482, NIP: 2530335169.

Z Administratorem, można się skontaktować w następujący sposób:

a) telefonicznie: 502 175 631

b) pod adresem e-mail: piotr.wojnalowicz@y5.pl

Pozyskane przez Spółkę dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania spedycji i transportu krajowego i międzynarodowego, przepraw promowych, przy czym wykonywanie zleceń otrzymanych od naszych klientów następuje często za pośrednictwem podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych.

Państwa dane są przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nie wykluczamy również, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń spedycyjnych, transportowych, i przepraw promowych oraz czynności związane z dochodzeniem naszych praw, w tym czynności windykacyjne.

Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń, w tym transportowych, zapytań handlowych, ofert handlowych, giełd transportowych, publicznych rejestrów (CEIDG). Spółka przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, dane niezbędne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON), a w niektórych przypadkach numer rejestracyjny pojazdu.

Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora Danych Osobowych, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów, zleceń, w tym transportowych lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zlecenia, w tym zlecenia transportowego oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe są niezbędne dla realizacji zleceń spedycyjnych, transportowych i przepraw promowych, a ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zlecenia lub kontynuowanie współpracy z Państwem.

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 
 
scroll up